Disclaimer

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies met ons contact op te nemen. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat wij niet aansprakelijk zijn voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. SAXA invest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij SAXA invest en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en SAXA invest in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Het is u ook niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van SAXA invest.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van SAXA invest en/of haar leveranciers, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

De teksten van deze website, incl. deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.