Alles over ons bedrijf

Steeds minder middelen zijn beschikbaar om de bestaande woningvoorraad te verbeteren, om binnenstedelijke herontwikkeling te realiseren of om wijken integraal (fysiek, sociaal en economisch) te revitaliseren.
 
Geld is schaars geworden, mede omdat veel corporaties zich meer en meer zijn gaan richten op hun kerntaken en verminderde aandacht hebben voor het kleinschalige (en meestal verspreid gelegen) vastgoed in hun portefeuille. Terugtrekkende marktpartijen, de toegenomen wet- en regelgeving bij woningcorporaties, hun oplopende bedrijfskosten en een verscherpt (financieel) toezicht hebben dat proces alleen maar versneld.

 

Missie   Visie
SAXA invest wil partner zijn van woningcorporaties en gemeenten en hen helpen bij het versterken van hun financiële structuur en het realiseren van hun ruimtelijke ambities. Dat wil zij doen door een deel van hun vastgoed aan te kopen en te exploiteren.

Het op duurzame en doelgerichte wijze exploiteren van dat vastgoed staat altijd centraal, net als het vergroten van de plaatselijke betrokkenheid van bewoners en bedrijven in hun directe woon- of werkomgeving door hen deel te laten nemen aan de door SAXA invest geïnitieerde vastgoedfondsen.
  Voor SAXA invest is vastgoed een uitstekend instrument om te kunnen sturen op de kwaliteit van het leef-, woon- en werkklimaat. Dit kan het beste gerealiseerd worden op grond van een coöperatieve eigendomsstructuur, waarin zowel inwoners als bedrijven, gemeente en sociale verhuurders een rol spelen. Op die manier ontstaat een zo breed mogelijk draagvlak voor ruimtelijke investeringen, onder voorwaarde dat het vastgoed wordt ingezet voor doeleinden waaraan op lokaal niveau bewezen behoefte bestaat. SAXA invest is ervan overtuigd dat dit alleen kan slagen door uit te gaan van een langere beleggingshorizon en een doelgerichte exploitatie van de bestaande voorraad.