Onze werkwijze

Naast de bekende beursgenoteerde vastgoedfondsen, zijn veel vastgoedfondsen niet op de beurs genoteerd. Deze laatste categorie kan worden verdeeld in de zgn. “open fondsen” en “gesloten” fondsen. De vastgoed-CV’s zijn het meest bekend als voorbeeld van een gesloten fonds. Een open fonds wordt gekenmerkt door o.a. het feit dat de participaties vrij verhandelbaar zijn, bij een gesloten fonds is dat niet het geval.

Juridische structuur
Uitgegaan van de gedachte dat de deelnemers aan de door SAXA invest geïnitieerde fondsen een sterke lokale betrokkenheid bij dat vastgoed hebben, is een gecontroleerde verhandelbaarheid van de participaties gewenst. De participaties zijn om die reden beperkt verhandelbaar, op grond waarvan gekozen is om voor de juridische structuur van de fondsen te kiezen voor een commanditaire vennootschap (CV). SAXA invest treedt op als fonds- en vastgoedbeheerder namens de beherend vennoot van de CV. De participanten zijn de commanditaire vennoten van de CV.

Participaties
Participanten leveren in de vorm van hun participatie het eigen vermogen van het fonds. De hoogte van de participaties bepaalt in grote mate de toegankelijkheid voor bepaalde doelgroepen. Om die reden is bewust gekozen om de hoogte te beperken.
SAXA invest gaat per fonds uit van een eigen vermogen van ca 45% van het transactievolume, zijnde het totaal bedrag dat nodig is om de aankoop van het vastgoed te kunnen doen. Het resterende bedrag zal bancair gefinancierd worden.

Vastgoed
Het vastgoed betreft voornamelijk woningen met gebonden bedrijfsmatig vastgoed, zoals vaak het geval is bij de plinten van grotere appartementencomplexen. Daarnaast kan vastgoed worden aangetrokken met een duidelijke maatschappelijke functie, zoals onderwijs, buurthuizen, welzijn, sport of cultuur. Een laatste categorie betreft het vastgoed dat bij gemeenten of woningcorporaties in eigendom is, wat zij niet tot hun kernvoorraad kunnen rekenen. Soms zijn dit gebouwen met een wijkoverstijgende functie, een commerciële functie, of ze worden tegen een marktconforme huurprijs aangeboden.

Beheer
SAXA invest draagt het dagelijks beheer van het vastgoed op aan een externe beheerder en ziet erop toe dat alle met deze beheerder gemaakte afspraken worden vastgelegd en nagekomen. Deze externe beheerder kan ook de woningcorporatie zijn, als verkopende partij aan het fonds.

Toezicht
Ieder fonds staat onder toezicht van een daartoe ingestelde onafhankelijke Raad van Toezicht, aan wie rekening en verantwoording wordt afgelegd en waaraan voorstellen voor aan- en verkoop worden voorgelegd. Daarnaast is een integriteitsbeleid van toepassing voor alle betrokken medewerkers, adviseurs en aangesloten bedrijven.

Risico's

Deelname aan het fonds gaat gepaard met risico’s, welke van invloed kunnen zijn op het rendement van het fonds. Het is van belang dat de participant zich bewust is van deze risico’s teneinde de belegging goed te kunnen beoordelen. Iedere participant vragen wij daarom om het prospectus aandachtig te bestuderen en de risicofactoren die verbonden zijn aan het beleggen in het fonds in overweging te nemen, alvorens te besluiten in het fonds te beleggen.

Verkoop
Delen van het in een fonds ondergebrachte vastgoed kunnen gedurende de looptijd van het fonds verkocht worden, voor zover dit bijdraagt aan het behalen van de rendementsdoelstelling. In alle andere gevallen zal pas tot verkoop kunnen worden overgegaan, als een substantiële verbetering van de leefomgeving gerealiseerd is, of als de partij die het vastgoed aan het fonds verkocht heeft, afziet van zijn recht om het vastgoed terug te kopen.

 

Zoeken